Satu kajian terhadap muzik dijadikan sumber ide dalam karya kartun di Malaysia / Md. Ridzal Md. Yusof

Md. Yusof, Md. Ridzal (2000) Satu kajian terhadap muzik dijadikan sumber ide dalam karya kartun di Malaysia / Md. Ridzal Md. Yusof. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Kajian mengenai muzik dijadikan sumber ide untuk karya kartun di Malaysia merupakan sumber maklumat yang penting dalam mengungkap kepelbagaian isi cerita, mesej dan juga
persembahan ill dalarn karya - karya kartun tempatan.
Umumnya kita dapat melihat karya - karya kartun tempatan menyentuh pelbagai isu berdasarkan tema - tema tertentu dalam menyalurkan maklumat, mesej, saranan atau apa sahaja kepada pembaca. Tema - tema penting yang sering mendapat perhatian oleh para kartunis seperti politik, kemasyarakatan, ekonomi mahupun sukan mencerminkan keprihatinan serta sensitiviti kartunis terhadap apa yang berlaku di sekitar mereka.
lni adalah merupakan kajian yang pertarna di..mana sebeIum ini kajian - kajian yang Iepas Iebih menumpukan tema - tema seperti politik dan kemasyarakatan yang telah lama menjadi subjek
utama dalam seni lukis kartun tempatan. Dalam pada masa yang sama muzik juga sebenarnya telah mempengaruhi karya - karya kartun tempatan. Jadi melalui kajian ini dapatlah di kupas
peranan muzik serta menonjoikan kreativiti kartunis daIam menjadikan muzik sebagai sumber ide dalam berkarya disamping dapat menyalurkan mesej - mesej yang berguna kepada pembaca. Beberapa kaedah telah digunakan dalam mendapatkan maklumat kajian. Buku serta artikel - artikel dari surat khabar dan majalah menjadi sumber rujukan yang utama. Disamping itu
penulis juga telah menemubual beberapa orang kartunis dan tokoh dibidang yang berkaitan bagi melengkapkan kajian ini.
Namun begitu, kajian yang dibuat tidak akan membawa sebarang makna kepada pembaca tidak mengetahui cara menilai karya - karya kartun lantas tidak memahami kaedah mengapresiasi seni lukis kartun dengan betuL Dari sinilah kita dapat melihat dengan Iebih tepat Iagi dalam menilai satu - satu karya yang dihasilkan oleh kartunis - kartunis tempatan dan dunia seni lukis kartun tempatan secara umumnya.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of TD_MD. RIDZAL MD. YUSOF AD 00_5.pdf] Text
TD_MD. RIDZAL MD. YUSOF AD 00_5.pdf

Download (1MB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

14221

Indexing

Statistic

Statistic details