Satu kajian analisis tentang dramatari Makyung dari sudut konsep dan perspektif Seni Tampak / Ezlina Alias

Alias, Ezlina Alias (2000) Satu kajian analisis tentang dramatari Makyung dari sudut konsep dan perspektif Seni Tampak / Ezlina Alias. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Tesis ini kekal dengan matlamatnya menjadi satu kajian yang berguna serta bertujuan untuk mengetahui, mendalami, menghayati konsep serta falsafah seni yang ditonjolkan secara visual . Kaedah yang digunakan dalam proses pencarian material untuk tesis ini antaranya termasuklah kaedah penyoalan dengan kerja-kerja Iuar yang lazimnya seperti temubual dengan tokoh-tokoh dalam dramatari Makyung serta krew yang terlibat dalam
pembikinannya. Kesempatan ini digunakan sepenuhnya oleh penulis untuk menemuramah Puan Khatijah Awang - tokoh Seniwati Negara merangkap sebagai pensyarah tamu di Akademi Seni Kebangsaan Namun, penggunaan kaedah pemerhatian dan pengamatan penulis melalui sumber seperti rakaman video serta menonton secara langsung dramatari Makyung : Raja Muda
yang dipentaskan Jabatan Persembahan dan Kesenian PETRONAS di Dewan Filharmonik yang· banyak rnembantu. Data-data sekunder diperolehi daripada Perpustakaan UiTM kampus Melaka dan Shah Alam, Perpustakaan Negara, Perpustakaan ASK serta galeri maklumat Percetakan Surya, banyak memberikan makiumat dalam menyiapkan tesis ini.
Tesis ini juga secara tidak Iangsung mengupas sejarah, arahan seni, persembahan serta fungsi senitari, fungsi orkestra muziknya, konsep persembahan, huraian dan kaitan dengan prinsip falsafah estetika Melayu yang tersirat di dalamnya, elemen-elemen seni
yang turut membentuk keseluruhan aspek persembahan dramatari Makyung ini. Turut diselitkan dalam tesis ini ialah kupasan tentang kostum para pendukung watak sebagai
teraju dan untuk kita merenung kembali peradaban masyarakat silam yang tinggi nilai budayanya.
Menyedari hakikat bahawa peradaban kebudayaan menjadi teras dalam pembangunan bangsa madani, penulis merasakan menjadi tanggungjawabnya untuk menghurai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan prinsip serta falsafah estetika yang terkandung di dalam Makyung. Unsur yang membentuk elemen- elemen senireka dalam Mak Yong seperti garis, bentuk, nilai, tekstur, wama, ruang, pergerakan dan sebagainya menjadi teras aspek
pembentukan Mak Yong. Berkonsep drama, tarian, semsuara dan bercorak muzikal menyebabkan ia indah untuk dihayati. Teknik persembahan yang dramatik juga menjadi unsur utamanya. Begitu juga dengan fumgsi tarian dan muzik dalam Makyung. Prinsip- prinsip estetika Melayu seperti haIus, berguna, bersatu, berlawan, berlambang dan bermakna juga berjaya ditemukan menelusuri setiap ruang dalam Makyung. Begitu juga
dengan falsafah yang cuba diserapkan di dalam setiap aspek gerakannya. Tesis ini diharapkan dapatlah memberi manfaat serta diketengahkan sebagai sajian menyusuri alaf baru nanti serta menyuntik semangat cintakan budaya serta dramatari Makyung kepada generasi muda hari ini.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of TD_EZLINA ALIAS AD 00_5.pdf] Text
TD_EZLINA ALIAS AD 00_5.pdf

Download (5MB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

14186

Indexing

Statistic

Statistic details